购物车 0
  • 查看我的购物车购物车中没有商品

收藏|

您好,欢迎光临春意谷!登录| 快速注册

当前位置: 首页 > 亲子教育 > 中 华 字 经 注音版

浏览历史

中 华 字 经 注音版


美e商城 / 2018-09-12

  Zhōng huá zì jīng


中 华 字 经
dì yī bù fēn

第 一 部分
qián kūn yǒu xù   yǔ zhòu wú jiāng   xīng chén mì bù   dǒu bǐng zhǐ háng

乾 坤 有 序,     宇 宙 无 疆,     星 辰 密 布,     斗 柄 指 航。
zhòu bái yè hēi   rì míng yuè liàng   fēng chí xuě wǔ   diàn shǎn léi xiǎng 

昼 白 夜 黑,     日 明 月亮,     风 驰 雪 舞,     电 闪 雷 响 。
yún téng zhì yǔ  lù jié chén shuāng  hóng ní xiá huī   wù chén báo jiàng
云 腾 致 雨,     露 结 晨 霜,     虹 霓 霞 辉,     雾 沉 雹 降。
chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春 生 夏长,     秋 收 冬藏,     时 令 应 候,     寒 来 暑 往。
yuǎn gǔ hóng huāng  hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
远 古 洪 荒,     海 田 沧 桑,     陆 地 漂 移 ,    板 块 碰 撞 。
shān yuè wēi é  hú pō dàng yàng   zhí bèi kuàng yě   dǎo sā wāng yáng
山 岳 巍 峨,     湖 泊 荡 漾,     植 被 旷 野,     岛 撒 汪 洋。
bīng chuān dòng tǔ  shā mò wò rǎng  mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰川冻 土,     沙 漠 沃壤,     木丰树 森 ,      岩多 滩 广。
niǎo fēi shòu zǒu  lín qián yǔ xiáng  jìng tài hé xié  wù zhǒng ān xiáng
鸟飞兽走,     鳞 潜 羽 翔,     境 态 和 谐,     物 种安 详。
xíng fēn shàng xià  dào hé yīn yáng  yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形 分 上 下,      道 合 阴 阳,     幽 冥 杳 渺,     天 体 著 彰。
níng qì wéi jīng  jù néng yǐ chǎng   suō nóng ér zhì   jī wēi xiǎn liàng
凝 气 为  精,     聚 能 以  场,     缩 浓 而 质,     积 微 显 量。
huà jù huàn xū  huǎng hū chéng xiàng  qiáng gù líng ruò  róu yì zhì gāng
化 巨 幻 虚,     恍 惚 成 象,     强 固 凌 弱,     柔 亦 制 刚。
zhōng jí bì fǎn  cún xīng qū wáng  sè kōng lún huí  dòng jìng héng cháng
终 极 必 反,  存 兴 趋 亡 ,  色 空 轮 回 , 动 静 恒 常 。
wéi shí zhòng míng  yī lǐ wàn fāng  fù mǔ diē niáng  méi chǐ nán wàng
唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没 齿 难 忘 。
xiōng dì jiě mèi   wēi kùn zhù bāng   gū yí shū jiù   qīn qi hù fǎng
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访 。
zhí nán guī shǎo  bǔ yù zhuó zhuàng  fū qī xiāng jìng  mèng yì zāo kāng
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
gé wū lín shě   yù shì qiān liàng   bó gōng yù pó   cí xiào shàn yǎng
隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。
zūn péng lǐ yǒu  rén yì jūn láng  yán huáng èr dì   yáo shùn shàn ràng
尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。
yǔ qǐ shì xí   miè jié shāng tāng   zhōu wǔ fá zhòu   hòu liè gè bāng
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。
qín huáng jí quán  hàn liú chǔ xiàng  dǐng lì gē jù   luàn jìn bā wáng
秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
nán běi duì zhì  fǔ xiǔ suí yáng  zhēn guān zhèng yào  wǔ dài xù táng
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。
chén qiáo bīng biàn  chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán  yuán jiàn sòng jiāng
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zhōng lí tài zǔ  chóng zhēn diào sàng  qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。
fěn suì pàn zhuó  lí yù shè jiāng  tái wān fù guī  shǒu wèi biān fáng
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。
xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。
dìng dū jīng shī  rén mín jiě fàng  zhū zǐ bǎi jiā  kǒng mèng lǎo zhuāng
定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。


biǎn què líng yī  lǔ bān qiǎo jiàng  luó pán xiāo yào  zhēn jiǔ liáo shāng
扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
cài lún bì shēng  jiàn zhēn xuán zàng  yì jīng lùn yǔ   shǐ jì dá chàng
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。
hé tú luò shū  suàn shù jiǔ zhāng  xī sān hóng shuǐ   liáo rú píng xiāng
河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
shī cí qǔ fù   xì jù shuō chàng   pí pá qín sè   luó chǎ kēng qiāng
诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。
shēng xiāo wū yè  wò dí yōu yáng  zhēng yīn bēn fèn  suǒ nà gāo kàng
笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。
jīng hào kuāng lú  dǒng yuán xiāo xiāng  mǐ fú xiě yì  bēi hóng jùn áng
荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。
bǐ mò zhǐ yàn  biǎn méi yíng bǎng  kǎi lì zhuàn kè   bēi tiē cǎo kuáng
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huáng shí kū  cháng chéng wěi qiáng  qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
hǔ fú yuè jiàn   táo mǎ yǒng zàng   cǎi cí bǎo wèng   sī chóu tā xiāng
虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。
fán ěr sài gōng    jīn zì tǎ zhuàng    tài jī líng mù     bǐ dé jiào táng
凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén   xī là sù xiàng   zuì hòu wǎn cān   chuàng zào yà dāng
自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。
tíng xiè lóu gé  sì miào diàn láng  péng mén bì hù   zhàng shì lǜ chuāng
亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
fǔ dì bié shù  huà dòng diāo liáng  tíng yuàn tà bù   yǐng píng mù zhàng
府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chéng chén zǎo jǐng  lí ba zhù zhuāng  xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。


xuán yá qiào bì  fēng luán dié zhàng  quán pēn lán zhào  tuān jí bào dàng
悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá gōu tán yuān   xī jiàn liú tǎng   chí qú yàn bà     zhǎo zé ní táng
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xuán wō dài bō  jiāo yǔ lián jiāng  xiōng yǒng péng pài  jīng tāo hài làng
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
zāi lào yì xiè  xùn cháo fú zhǎng  cāng sōng shòu bǎi  chuí liǔ máo yáng
灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
bā jiāo pú shàn  bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zhāi fēi jǐn bì   shān yuàn bīn páng   píng pǔ lái yīn   fēi kuī wù fāng
斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。
qiáng wēi piān xiān   pú hé wèi máng   yùn dì jiá xīn   bèi lěi lín láng
蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。
qí huā yì huì    yàn lì róng yāng    lán hé jú méi    sì jì fēn fāng
奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè    fú róng jí xiáng    mò lì fù yù    méi guī cì máng
杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
guā guǒ shū cài   cōng suàn jiǔ jiāng   huí jiāo qín kuí   pí jiè là jiàng
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。
yún tái yù sǔn   hú lu piáo ráng   fān qié mó gu   rǔ dàn chún niàng
芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。
diǎn yán shí cù  cuì bo tián táng  zhēn xiū zhǐ gān  yáo zhuàn gāo liáng
碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。
pú táo měi jiǔ  yù yè qióng jiāng  kā fēi yì zhì  míng chá shùn cháng
葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
táo lǐ xìng shì  zhī xiān wèi shuǎng  yē yòu chéng jú  kě yǐn pǐn cháng
桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。


bō luó gān jú    gǎn lǎn bīng láng    lí zǎo píng zhā    lì lì liú táng
菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。
kē dǒu bǎi wěi   há má gǔ náng   diào ěr qiū yǐn   rú chóng mǎ huáng
蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。
yīng wǔ xué shé  mì fēng chuān máng  biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng  qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。
ōu yīng yàn què   hú dié yuān yāng  lǐ jì nián jīng   wā bàng luó páng
鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃。
yá é chán yǒng  guī luǎn yì huáng  wén yíng shǔ yǐ  shé xiē shàn mǎng
蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。
wú gōng dú xiàn  xī shuài dēng chuǎng  lù bèi hú li  xióng bào chái láng
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī    tuó fū tǎ tǎng    chú xīng pān shāo   cí mǔ nì gāng
猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。
shā zhōu luò tuó    xùn jié líng yáng
砂 舟 骆 驼 ,    迅 捷 羚 羊 。

dì èr bù fēn
第  二  部  分
zhōng huá chū fán   shuì shī jiàn xǐng   jiǔ jiǔ jì mò   qiān nián shǐ líng
中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。
hóng yè chāng shèng  miào cè dì yíng  zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng
宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。
nèi qǔ wěn jìn   wài jiāo zhì tóng   jiē tī guò dù   qiè jì hěn měng
内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。
liù zéi qī hài    jiān shì shěn tīng   jiè tān xū xiào   jiàn yuē yí xíng
六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。
biǎn è bāo jì   shǎng quàn fá chéng   cāo rèn zhí fǔ   sāi juān jiù yíng
贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧 。
shì rú tū qǐ   chōu xīn xī píng   tú féng xiǎn zhào   xiāo yá yú méng
势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。
tiáo xī zhǐ fēn   guì zài yòng héng   yī fǎ móu zhì   guān lì jiē zhèng
调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。
tuī xián jiàn cái  dǔ mào biàn róng  chún pǔ kuān hòu  xiá liè jìn zhōng
推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。
gěng zhí sù yí   jīn huái tǎn chéng   chán mèi jiǎo huá   jī mǐn huì yǐng
耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。
xiè dài lǎn duò   zhuō bèn lù yōng   yú mèi hú tu   piān cái zhìcōng
懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。
xiū sè jū shù   jié jiàn hàn xióng   gōng jǐn wèi jù   jiān mò chí zhòng
羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。
jiāo shē ào màn   qiè nuò huáng kǒng  chāo yì dú jū   tián dàn yún níng
骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。
cāi yí guǐ mì   wēi yán yì yǒng   bì bó qián chāo   rǎng duó qí zōng
猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。
qǐ cái pàn lì  jià zhí jūn děng   wù gōng kāi chǎng  zēng fù jiǎn qióng
企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。
zī chǎn lěi jì  shuì lǜ jiā chéng  yín háng dài kuǎn  chǔ xù bèi chǒng
资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。
dǐ yā chāi jiè  xún lì bù tíng  gōng jǐ xū qiú  shì huò chōng yíng
抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 货 充 盈 。
xiāo shòu mǎi mài  kuī chà yú shèng  zhài quàn gǔ piào  bó dǔ shū yíng
销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。
wén zhuàn suī xǐ  diē péi diān fēng  xiū xián tuì yōu  huàn lǜ shòu xiāo
闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。


jù bīn shū kè  yōu xiè huān zhāo  bǎ zhǎn jiǎng qù  yǐ chuáng dú xiǎo
拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。
yóu jǐng fá dù  jì jué xuān xiāo  mào guàn bì zhī  mǎng yuán chū tiáo
游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。
bì lǐng dī cuì   luò yè piāo yáo   xīn chéng chè tòu   yǎ yuè qù zào
碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。
huī háo yì jiù   jiā jù shū le     qī zhū xiāng móu   xiù méi xié wān
挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。
yīng kǒu hán xiào  zhī yè yǐn xiàn  áo bí dān qiào  zhuì ěr shuāng huán
樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。
shū é tán sāi  lóng jīng fèng yǎn   qiàn shǒu ǒu bì   ruǎn jǐng xuē jiān
舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。
wū fà bǐ tún   sū xiōng yāo jiān   xiū tuǐ fù qū   gōng jiǎo tíng zhàn
乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。
mù yù jié shēn  shū zhuāng qiáo bàn  báo dài qīng shī  jìng yào jiǎo lián
沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。
fú jǐn shì pèi  bīn líng xiù duàn   zàn tàn chēng sòng   wǎn ruò é xiān
服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙 。
ē mí tuó fó   jué wù róng yuán   sēng ní jì mò   pú sà xiàng shàn
阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。
qíng tóu xì yīn   yù jìng jiàn yuán   zhuǎn shí mí   xìng kǔ lè nǎo fán
情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。
shèng dàn jī dū  yuán zuì shú huán   mù dì biàn zhèng  cái pàn xié duān
圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。
cháo jìn guì bài   xiān zhī zhù chuán   wǒ zhǔ bǎo yòu   hǎo wá ā dān
朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。
gé lín tóng huà   yī suǒ yù yán     shā wēng tuō shì   fú mó tàn àn
格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。


dàn dīng gē dé     jiā qiū shí tán    péi gēn niú dùn   ài yīn sī tǎn
但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。
shì guǎn yīng ér  kè lóng yí chuán   xì bāo sù lěng  tuō yǎng hé suān
试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。
mài chōng shù mǎ  jǐ hé guī fàn  wǎng luò tōng xùn  chéng kòng yáo gǎn
脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。
qū zhú jiàn tǐng  zhōu jì dǎo dàn   jī guāng fú shè   kǔn bǎng huǒ jiàn
驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。
shēng nà cè jù  pín yóu wū rǎn   diǎn xiàn miàn duàn  qiú hú cè xián
声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。
líng zhuī léng jiǎo  tū āo dǐng jiān  shù piě nà zhé   dǒu gǒng tuǒ quān
菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈 。
ào yùn jìng jì  táo tài shāi xuǎn  kuà yuè duǎn pǎo  bèng tiào chēng gān
奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。
tiě bǐng biāo qiāng  lěi zú pái lán     qì chē lā lì   jià shān shǐ fān
铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。
dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán
刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。
shěng qū shǔ jiāo  cūn zhèn tún diàn  gēng yún lóu pá  bō pǎng jiǎo bàn
省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。
nóng kěn guàn gài  yú liè bó chuán  chái péng chuī rè  mù chù fèn yān
农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。
mó yā jiào shī  féi gōng lín dàn   xué jiāo niào shēn  huī mái shǐ qiǎn
膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。
dào mài gǔ dòu   bì má shǔ mián   sù bāo zhī fū   shú jiē jià gǎn
稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。
mí shǔ bí qí   suō bài zhè wān    gěng dī lǒng qí   qiáo bǐ kē hàn
糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。


hé miáo yīng suì  màn fù téng chán  zōng lǚ níng méng  fēng kē zǐ tán
禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。
jiǎn yā dǎ chà   jià jiē chā qiān     kē lì zǐ hé   zhū ruǐ jīng gǎn
剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。
jī yā bào qún  zhū zǎi mǎn quān    lǘ luó kěn pō  quǎn gǒu hù àn
鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。
jiù jū hǎn zōng  xùn dú zhà huàn    yú biē xiā xiè  māo tù é cán
厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。
xuán rào yīng gē  āi gū hè yàn   sù yíng zhā zhài  zhěn gē dài dàn
旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。
shào gǎng róng jiè  kuà ruì pī jiān   shuài qí tǐng bá  xùn shì yuè yǎn
哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。
pán jù jiào jìn  qíng zhì hū hǎn  wěi zhuāng gēn zōng  xìn hào zhē yǎn
磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。
shāo zòng jí shì  jìng hū shùn zàn  yù yú chěng wù  bǎ hōng zhōu xiàn
稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。
chèn què sāo rǎo  gòu zhù háo qiàn  dié bào pín shèn  yù dǎng zǔ lán
趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。
hào sǔn chóu sì  mài lì wěi jiān    gòu xiè fén zhǐ  kuī shuǎi jìn yàn
耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。
qín dí pò zhèn  diào pài qiǎn fǎn    wéi zhuī dǔ jié  fú jiǎo quán jiān
擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。
zhǎn lǚ lìng zhào  tuì shuāi wù   yàn diāo bǎo cuī huǐ  yōng jǐ táo cuàn
崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。
fú lǔ jiǎo xiè  shèng bài qián yán   wǎng yǔn kěn fǒu  jǔ jué kǎi yàn
俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。
cǎn zāo xī shēng  sù guǒ xí juàn   fén guān shī nào  hún pò qǐn mián
惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠 。


huó zhe qí dǎo  sǐ zé jì diàn    lián fèng xùn zhí  jiǎng gōng bān xián
活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。
zǔ zhī chóu bèi  fǔ xù shēn qiān   bù shǔ liáo yuán  tì lèi shān rán
组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。
biāo bǐng míng cè    xuán shuò càn làn
彪 炳 铭 册 ,   炫 烁 灿 烂 。

dì sān bù fēn
第 三 部分
yù láo jìn zú   sī diǎn xíng xiàn   cí sòng kū sù   míng qū shēn yuān
狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。
chǎng shì máo dùn  pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn
敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。
fáng ài zhēn chá  huì lù shì huàn   zǔ zhòu xià hu  tiǎo xìn wū màn
妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。
jī fěng fěi bàng  hún è chè yàn   méng lóng jì liǎng  réng liú xì xián
讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。
zhēn zhuó chān huǎng  bāo bì wǔ mán  yǔn duò jí jǐng  yāng jí cí juàn
斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。
jiǎn jǔ chá fēng   dài bǔ kui wán    zuò jiān fàn kē   jī ná xié bàn
检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办 。
yāo mó guǐ guài  xiōng shà kù yán   dǎi tú huài lèi  zhēng níng zuǐ liǎn
妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。
lè bī háo kuò   sōu guā bēi jiàn   guǎi jià hái tí   kēng mēng yùn cán
勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残 。
dào fěi jié qiè  qiāo zhà qī piàn  suō shǐ sǒng yǒng  héng zhēng bào liǎn
盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。
shāo shā qiǎng lüè  zāi zāng wū xiàn   zǎi nüè yín bà  pǐ liè diāo mán
烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮 。
xiá nì chāng jì   róu lìn bìn huán   wěi xiè fù guǎ   tú lù bì zhǎn
狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩 。
máng shēn yòu yǐn   dào zhì hūn àn   bì nú duǒ bì  yuàn chì zé qiǎn
氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。
xù ōu zī huò   bì huì fàn làn   tōu lòu jiǎ mào   wàng fàn mù juān
酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。
tì qiú kǎo wèn   kuǐ lěi fū yǎn   jiǎo xìng ráo shù   qī gào shè miǎn
剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免 。
liào kào láng dāng  chàn huǐ yǐ hàn  cōng huāng shī cuò  xú duó pǔ tuán
镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团 。
chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn
踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘 。
shī zǎo qū huí   máo cè chòu biàn    jiǎ nà gài lǚ   xīn gāng xī qiān
虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅 。
niè tī zhě wū   gè bèi bó fán   péng gǒng guī liú   běn qíng měng tàn
镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳 。
lǜ qīng hài fú    xī tīng quē wán    pī shēn xī xī    fēn tài tóng quán
氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛 。
qiāng táng zāng fǔ  pí shèn suǐ dǎn   chún sǎng hóu lóng  yí yì fù tiǎn
腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆 。
gāng kuà qí zhǐ  xī lú kuàng jiǎn  fáng biāo rǒng zhuì  quán jiá hái qiàn
肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。
hān shǎ chī dāi  lóng yǎ tān huàn  gē da dòu zhěn  nóng chuāng tū xuǎn
憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。
méi fū sāo yǎng   bā hén yù quán    yōng jū zhì lì   lài jiè bó wàn
霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕 。
zhàng biě bì qué   cuì nüè yè àn    gē bo yè chí   jìng zhī dǒu chàn
瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。


wèi yí kuì yáng  jīn jī jìng luán  xié lèi téng tòng  páng guāng jūn zhān
胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。
ài zī qīn lüè   wēn yì kuò sàn   zhǒng liú ái zhèng   láo bèi pí juàn
艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦 。
jǐng tì jí bìng   zhěn yàng yù huàn   shì mǔ gù yōng   pú yì pìn huàn
警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换 。
dōng jiē cǎi gòu  bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn
东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。
liū zhà xūn kǎo  dùn zhǔ lǔ yān  hōng bèi lào kàng  huì chǎo zhuó shuàn
溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮 。
mēn bào liáo tàng  pēng zhēng áo jiān  fēng huàn pō lì  yùn jiào zuì hān
焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 酵 醉 酣 。
hūn xīng fèi pú   huá nèn dù gān   lóng tì gāo zhǒu   zhān rùn nuò wán
荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。
jīng gāo mó jiǎo  xī zhōu chóu fàn   mí fèi gēng jiǔ  yóu jìn màn mán
粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒 。
è zé cū cāo     bǎo tī nì xián     yào shi niǔ kòu   dōu dài wéi lián
饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘 。
hé tào xiāng guì   wǎ guàn yú   tán zào gāng yá jù   bēi dié kuài wǎn
盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。
zhàng màn xuē mào  zhěng qí guà shuān  hú guō pén tǒng  qì mǐn xiá tán
帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛 。
tiáo zhou lā jī   kuàng zhé jiǎn fán   jiā dāng ǎo páo   lǒu jiù dēng sǎn
笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞 。
bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn
钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。
shān hú bèi ké  mǎ nǎo méi tàn   pào mò péng zhàng   hāo wěi sà miǎn
珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕 。


diàn chóu zū lìn   bù wèi cǐ bān   gǔn niǎn wō wò   zhá zhù miǎo pàn
佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔 。
xiǎng jué bīn   bīn zhòu yì juān   juàn zhì líng bìng bó   ē nuó nī màn
享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼 。
cāng fǔ xiù shí   yòu mó mǎo hàn   téng là yìn shuā   zèng jì yóu jiàn
舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件 。
suǒ xiè zhàng bù   huì cì dié hàn   qí pái yì pīn   yá xiàng chù huàn
琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。
qǐ gài zhù tǎo    diāo chī jī chán    kù cāng xún luó    áo yù fǔ kān
乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰 。
ān qí zhòu dùn   chà nà jìn yuán   kǎn kě qí qū   chà jìng wān yán
鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒 。
zūn yú guǐ zhé   guàng áo jùn diān   pī lì guàn xiāo   yū chǔ nì yān
遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹 。
shà zhuàng bēng tā   yáo ān tún tián   yì kuò qīng fù   gū kuǎ suì hán
厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。
huái xiè zhì gū   pǔ jiàn tīng lán    qiú yǒng shè tāo   bó ào xùn xián
淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。
bó bǎn huō quē  wéi jiǎng wāi tān   lòu cháo diāo cōng   jī shū liè yán
舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐 。
yá hé jié kū    zhā zǐ sāo shān    yáo jué xiáo huò   shì fēi què duàn
涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断 。
fān yì shòu kè    kǎo jiū zuān yán    wù cuò dān gē    yóu yù qǐ gǎn
翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢 。
yè piān huì gǎo   biān jí jiào kān   gù mí gěng gài   zǎi bǎn dēng kān
页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊 。
zhuān tí shān jié    pǔ biàn liú lǎn    jiā ǒu hūn pèi    hán liàn sī yǐ
专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 恋 私 已 。


xù shù mián yán  huǎn chí xún mì  zuò méi jiè shào   qīng huò jiāo xí
叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。
chuí huáng náo bó  yuè chuī jiào qǔ  pào zhèn fáng zhái  xuān fèi nòng lǐ
槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。
lǎ ba zào shǎng   mù cuī chuàn yì    dīng zhǔ qīn péi    bèi fèn ǎi dī
喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低 。
shù niè jì sì  kūn zhòng shēng zǐ   jiǎn tiē chěng sòng  zú lǎo shěn xù
庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿 。
gǎn fù yāo qǐng     zhù hè qìng xǐ     niǔ niē jú cù    xiàn mù dù jí
赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。
gē sǎo zī xún     huǒ bàn cān yì     bà mā ēn zhǔn    yé nǎi píng pī
哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批 。
wú nǐ ǎn tā    zán mén miǎn lì    mú yàng jùn qiào    xián shū líng lì
吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。
guān jīn qún shān  hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī
纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。
kòu shǒu jū gōng   suí sú qiān xǐ   dài bì bǐng guī   chéng nuò huò yǔ
叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。
shì dú hóng yuàn    rán zhú qià yú    rèn shēn pēi tāi    ǒu tù miǎn xi
誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉 。
tè shū gòng xiàn     yǒng xiǎng xūn yù
特 殊 贡 献 ,   永 享 勋 誉 。


dì sì bù fēn
第 四 部 分
yòu zhì zǎo qiào   wán shuǎ liàn xí   tóu nǎo rèn niàn    jué qín jiǎn xī
幼 稚 早 窍 , 玩 耍 练 习 , 头 脑 认 念 , 诀 勤 简 析 。


yī èr mó fǎng      sān sì yùn dǐ     wǔ liù miáo huì    qī bā pì yù
壹 贰 摹 仿 , 叁 肆 韵 底 , 伍 陆 描 绘 , 柒 捌 譬 喻 。
yín cóng chàng ò   yǒng kuā suǒ xī   bèi qiàn shú jiù   sòng sì pǔ lǚ
吟 从 倡 哦 , 咏 夸 所 悉 , 背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕 。
sháo nǔ xiāo mèi    zhūn huì zhāo xī   zī zhì fú něi    cuō tuō zhì yì
韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 , 孜 挚 弗 馁 , 磋 砣 窒 肄 。
pàng shòu xiǎo nān   xiù tiǎn shǔn xī    yī yā ā nǎ   wèi hǒng guāi dí
胖 瘦 小 囡 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 喂 哄 乖 嫡 。
zuò mō gǔn pá     chì hàn lín lí    suì bàn juè jiàng    chì jǐ luǒ pì
坐 摸 滚 爬 , 炽 汗 淋 漓 , 岁 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁 。
sǎ sǎo tīng chú    cā mǒ zhuō yǐ   dūn dǎo jǔ dèng    jīng yíng bō lí
洒 扫 厅 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃 。
jù cuò záo páo   dùn xiān fēng bì   qiāo chú gǎo chǎn   luó wén bò ji
锯 锉 凿 刨 , 钝 锨 锋 匕 , 锹 锄 镐 铲 , 箩 纹 簸 箕 。
xié wà chèn kù   féng rèn zhuì xǐ   zhān diàn tǎn rù   liàng shài gēng tì
鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 , 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替 。
āng fú guà zì    wǎn xiù zhuó dí     pù gài péng lǚ     fèi pò diū qì
肮 袱 褂 渍 , 挽 袖 濯 涤 , 铺 盖 篷 履 , 废 粕 丢 弃 。
bèng wèi jī tǒng     chù rì sǒng yì    zěn me xìng zǎ    fǔ zuǒ dá yì
泵 谓 唧 筒 , 矗 日 耸 屹 , 怎 么 姓 咋 , 辅 佐 答 翊 。
lì lín zhuàn dào     qì jí nǎi bì     shà quán é qǐng     cì kě jiào yì
莅 临 撰 到 , 砌 级 乃 陛 , 霎 诠 俄 顷 , 次 可 叫 翌 。
dǔ lù shèn hěn     wěn zòu wú bǐ    xiá cī duì diàn    lìn sè chǎn xī
笃 录 甚 很 , 紊 奏 芜 鄙 , 暇 疵 兑 玷 , 吝 啬 阐 惜 。
wù wō nuǎn qín   huì shuò wàng xī    zhī hū zhě yě      yī xū xī yǐ
鹜 窝 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 嘘 兮 矣 。
qiě yòu yān zāi    bā ma yù ne   yāo wǔ yǒu sì    yín mǎo chǒu yǐ
且 又 焉 哉 , 吧 吗 吁 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 丑 乙 。


bǐng gēng rén guǐ   gān zhī jin xī   dūn jūn mǔ jīn    shí bǎi qiān yì
丙 庚 壬 癸 , 干 支 今 昔 , 吨 钧 亩 斤 , 拾 佰 仟 亿 。
zhī měi miǎo gè   chǐ cùn àng lí   zhóu fú sōu bàn   méi duǒ chá pǐ
只 每 秒 个 , 尺 寸 盎 厘 , 轴 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹 。
zhōng xún liàng jiè   běn zuò shǐ jì  duì dàng fù chǔ   zhàng shì tàng yú
盅 旬 辆 届 , 本 座 矢 剂 , 队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅 。
kāng kǎi yú kuài  xiá ài chóu chàng  fèn nù zēng hèn  biē mèn dū nang
慷 慨 愉 快 , 狭 隘 惆 怅 , 愤 怒 憎 恨 , 憋 闷 嘟 囔 。
wěi mí qiáo cuì   jiù qiàn yì yàng   lián mǐn cán kuì   chuāng cè qī liáng
萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉 。
tāo wā kōu jué   dān tái káng bān   jiū qiā kǎ wò    lún pī nǐng bān
掏 挖 抠 掘 , 担 抬 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 抡 劈 拧 扳 。
cuō róu kāi shì   fú liáo tuō dǎn   tǒng jiā lǒu kuò   tuò pū qiào xiān
搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 掸 , 捅 挟 搂 括 , 拓 扑 撬 掀 。
chāo lāo cuō pěng   zhāi jiē zhuā jiǎn  lèi dǎo chuí  zá pāo rēng zhì guàn
抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 , 擂 捣 捶 砸 , 抛 扔 掷 掼 。
pāi chuāi lǒng chě  bā bō náo jiǎn  nuó dā āi yè  zhèng zhuài bó shuān
拍 揣 拢 扯 , 扒 拨 挠 捡 , 挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓 。
chān hāng niǎn zhá  juē táng xié niǎn  niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn
搀 夯 碾 轧 , 撅 搪 携 捻 , 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按 。
tān niǎn shāo zhǎo   luò gǎo diào hàn  chá duō chù jué   zòu nǐ mǔ shàn
摊 撵 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 拟 拇 擅 。
pēng sī bìn è    diān wō tà zǎn     yī zhuō jué lǔ    sǒu chè bāi hàn
抨 撕 摈 扼 , 掂 挝 挞 攒 , 揖 捉 攫 掳 , 擞 掣 掰 撼 。
dìng jiàn xǐ máo  qián dìng dù duàn  shān zhá jiǒng niè  róng zhù yě liàn
钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 , 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼 。
qiāo yǒng bǒ duò    tī cǎi tà cuān   pā dūn zào zhǒng   cèng tí bá tan
跷 踊 跛 跺 , 踢 踩 蹋 蹿 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙 。


mī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn
眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。
piē zhǔ yāng wèi   yūn shǔ jù xuàn   shuí yà huì miù   yè dìng é yàn
瞥 瞩 央 未 , 晕 曙 炬 眩 , 谁 讶 讳 谬 , 谒 订 讹 谚 。
zhōu zhū yì chà  gāi huī qì chán  kān pī zhuān chá   pēng zhēn cí kǎn
诌 诛 谊 诧 , 该 诙 讫 谗 , 堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍 。
kē cí píng yíng   miǎo miè niān fān  róng jiè sháo zhàn  zhòu fù jiǎo lǎn
苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 绉 缚 绞 缆 。
gāng zōng wěi chuō  juàn tāo bēng zhàn  xuàn jiū liáo dì  pí chè jǔ màn
纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 , 绚 纠 缭 缔 , 毗 澈 沮 漫 。
zǎo sù ōu qìn  róng niè shù huàn   bīn yí nìng qī   zhāng nào wā lián
澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟 。
liáo còu lǐn liè  zhēng pà dǒng wǎn  qiāo dào chén jì   yí shì qiè dàn
潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 惬 惮 。
xīng è huī wǔ   wéi qià shè guàn   rěn kěn rě wèi   dòng ào fèn diàn
惺 愕 恢 怃 , 惟 恰 慑 惯 , 忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。
jiā xí qiāo lǐn  zhuī zhá suō chuán  xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn
枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈 。
zhāng ruì liú líng   fá yáo lǚ yǎn   wēi cháng tǎng pì   jǐn sì bàng jiǎn
璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑶 屡 奄 , 偎 偿 倘 僻 , 仅 伺 傍 俭 。
gū yáng chǐ jù   shí qiáo lǚ jiān   gāo bó cuàn cù   gòu fēn nǎi ān
估 佯 侈 俱 , 什 侨 侣 笺 , 篙 箔 篡 簇 , 够 氛 氖 氨 。
āi shāng duǒ xū   wéi huáng yìng lì   nì suí xùn pò   yū dòu bèng qì
埃 墒 垛 墟 , 违 磺 硬 砾 , 逆 遂 逊 迫 , 迂 逗 迸 迄 。
tuì gāi zhè tíng   tiáo è dié xī   guì duò guǎ yǎo   zuó pù qíng xī
褪 赅 这 廷 , 迢 遏 迭 犀 , 刽 剁 剐 舀 , 昨 曝 晴 晰 。
qí è tūn yē    rú líng chǔn zhí    tā shē nín yǔ    zhēn kuì cuì jì
鳍 鳄 吞 噎 , 孺 龄 蠢 殖 , 它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既 。


liú fú lào shàn   tuó wèi xiē jū   bǐng xíng xiá mào   jiāo mǒu guà bì
馏 凫 酪 膳 , 驮 猬 歇 狙 , 禀 型 辖 贸 , 胶 某 卦 敝 。
lún bìn chà huǎng  xiē mò ái zhǎi   diàn tuǒ nài tóng   pō jùn chuō qì
仑 殡 衩 幌 , 些 陌 皑 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 颇 竣 戳 契 。
zhōng biàn pà nài    zhēn suì lóng yì    lǜ wù mù qí    béng dài è bì
衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖 。
fá qǔ hè qiào    yān yè zhòu pì   hē chì páo xiāo   yāo he chǎo mà
阀 龋 褐 鞘 , 阉 曳 皱 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 吆 喝 吵 骂 。
fēn fù dí gu     jī li wā lā    duō suō láo dao    kēng chi qī chā
吩 咐 嘀 咕 , 叽 哩 哇 啦 , 哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳 。
shēn hǒu háo xiào  wēng sī liáo huá  niè shì dié yǎo  dōng qiàng āi shá
呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 , 啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥 。
tì tuò ké sou    āi yō hēng hā    xī rǎng hēi yàn    pēi wěn cháo pā
嚏 唾 咳 嗽 , 哎 哟 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪 。
n fèi pí jin    mi shì chī ma    xiōng zhé bó wǎn    jīng wèi hán dān
嗯 吠 啤 噤 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸 。
yí dǎi lì dòng   fén suí bà shàn   jīn jì hù liáo   zhè mǐn yuè shǎn
彝 傣 傈 侗 , 汾 绥 罢 汕 , 津 冀 沪 辽 , 浙 闽 粤 陕 。
huī è diān yú   lǒng shǔ gàn qián   guō wú zhào wèi   niè lù kuàng yuán
徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 , 郭 吴 赵 魏 , 聂 路 况 袁 。
zhū xǔ gǒng dèng   péng yáo lì hán   cuī hú jiǎ zhèng   sū yīn kòu tán
朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 , 崔 胡 贾 郑 , 苏 殷 寇 谭 。
xiāo rèn shàng fù  qiú shěn páng pān  gōu lǎng wéi fǔ  cóng huò lóu yán
萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 , 勾 朗 韦 甫 , 丛 霍 娄 闫 。
zōu pǔ yú luò     xuē wèi háng wǎn    féng chǔ lù yí    dí lài jī jiǎn
邹 朴 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 冯 褚 禄 夷 , 狄 赖 稽 翦 。
bā wū yóu yú   ōu fù xiāo fán    gū lú hǎo pèi   yīn xíng móu kàn
巴 巫 尤 虞 , 欧 傅 肖 樊 , 辜 卢 郝 沛 , 荫 邢 牟 阚 。


céng jiǎng cáo dòu    qiū shào mì ruǎn  gōng qí jìn bào   mù ní mò biàn
曾 蒋 曹 窦 , 邱 邵 泌 阮 , 龚 祁 靳 鲍 , 穆 倪 莫 卞 。
chún péi jì chú  tái kuàng yǐn zhān  zhēn wú xiāng gāo   fān rú ǎi lán
淳 裴 蓟 滁 , 邰 邝 尹 詹 , 甄 毋 襄 皋 , 藩 茹 蔼 蓝 。
hè rùn gā rèn   sāi zhú gào xiǎn   zhēn jiá yì quē   cén kuí qiú luán
赫 闰 嘎 韧 , 塞 竺 郜 冼 , 箴 郏 熠 阙 , 岑 奎 裘 栾 。
xīn rǔ jí shèn   dí jiě chéng rǎn    xīn fú jì zhào    kē wǔ zhàn yàn
忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 苻 济 肇 , 柯 仵 湛 晏 。
jī shē tóng miào    lí gě xuān yuán
嵇 佘 仝 缪 ,  黎 葛 轩 辕。

 
扫该文章二维码,使用手机阅读该文章,如果觉得这篇文章好请分享给您朋友

声明:本公众号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵权请联系删除。

用户评论(共260条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
近期总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha

Copyright © 2010-2022 美e商城 美婀网(母婴用品网站) All Rights Reserved. 赣ICP备20003134号-3

赣州章贡区中深网络中心 版权所有 并保留所有权利

国家级信息化示范试点项目 电子营业执照